Územní plán Pasohlávky

Dokumentace Územního plánu Pasohlávky

Změna č. 4 Územního plánu Pasohlávky – vydaná dne 2. 2. 2023


Úplné znění Územního plánu Pasohlávky po změně č. 4


 
Úplné znění Územního plánu Pasohlávky po Změně č. 4
 
Do úplného znění Územního plánu Pasohlávky po vydání Změny č. 4, která nabyla účinnosti dne 21. 2. 2023 lze nahlížet na níže uvedených místech:
  • Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky

Změna č. 4 Územního plánu Pasohlávky – vydaná dne 2. 2. 2023

Dne 2. 2. 2023 byla usnesením č. 3/1/2023 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Pasohlávky Změna č. 4 Územního plánu Pasohlávky, která nabyla účinnosti dne 21. 2. 2023.
Do změny č. 3 územního plánu Pasohlávky a její dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky a Městském úřadu Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice a Krajském úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

Změna č. 3 Územního plánu Pasohlávky - vydaná 21. 10. 2020

Dne 21. 10. 2020 byla usnesením č. 16/6/2020 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Pasohlávky Změna č. 3 územního plánu Pasohlávky, která nabyla účinnosti dne 24. 11. 2020.

Do změny č. 3 územního plánu Pasohlávky a její dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky a Městském úřadu Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Úplné znění Územního plánu Pasohlávky po změně č. 3

Do úplného znění územního plánu Pasohlávky po vydání změny č. 3, která nabyla účinnosti dne 24. 11. 2020 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky

Změna č. 2 územního plánu Pasohlávky - vydaná 17. dubna 2019 zastupitelstvem obce

Úplné znění územního plánu Pasohlávky po změně č. 2

I. Výrok:

II. Odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Změna č. 1 územního plánu Pasohlávky

OZNÁMENÍ - INFORMACE o vydání a uložení změny „Změny č. 1 územního plánu Pasohlávky– opatření obecné povahy“ dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Pasohlávky jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Pasohlávky dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 19. 06. 2017 byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Pasohlávky Změna č. 1 územního plánu Pasohlávky, která nabyla účinnosti dne 06. 07. 2017.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Pasohlávky

Územní plán Pasohlávky - právní stav po změně č. 1

Zastupitelstvo Obce Pasohlávky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo dne 10.6.2015 Územní plán Pasohlávky, který nabyl účinnosti dne 2.7.2015.

Opatření obecné povahy přílohy jsou k nahlédnutí u pořizovatele.