Povinně zveřejňované údaje

1. Oficiální název:

Obec Pasohlávky

2. Důvod a způsob založení:

Obec Pasohlávky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

3. Organizační struktura:

Starosta: Martina Dominová, DiS.
Místostarosta: Roman Mikulášek
Administrativní pracovnice: Stanislava Langová (obec@pasohlavky.cz)
Účetní: Martina Vršková (ucetni@pasohlavky.cz)
Asistentka: Petra Kourová (sekretariat@pasohlavky.cz)

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad, Pasohlávky čp. 1, 691 22 Pasohlávky

Telefon: 519 427 710
E-mail: obec@pasohlavky.cz
Účetní: ucetni@pasohlavky.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pasohlavky.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR): poverenec@pasohlavky.cz
Pověřence je možné kontaktovat také písemně na adrese sídla obce.

Datová schránka: hdnbi2n

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

5. Bankovní spojení:

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s. Mikulov
Číslo účtu: 6127651/0100

6. IČO:

00283461

7. DIČ:

CZ00283461

8. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce:

Rozpočet obce na rok 2024

Příjmy: 65,837,300 Kč
Výdaje: 85,398,400 Kč
Financování: 19,561,100 Kč

Rozpočet obce na rok 2023

Příjmy: 52,586,800 Kč
Výdaje: 83,966,700 Kč
Financování: 31,379,900 Kč

9. Žádost o informace:

Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících informačních médií:

 1. Webové stránky www.pasohlavky.cz
 2. Elektronicky na e-mailu: sekretariat@pasohlavky.cz, obec@pasohlavky, ucetni@pasohlavky.cz
 3. Průběžné hlášení obecního rozhlasu
 4. Obecní zpravodaj: Pasohlávský obecní zpravodaj
 5. Obecní vývěska před budovou OÚ
 6. Telefonicky: 519 427 710
 7. Přímo - návštěva obecního úřadu

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Stížnost, návrh, podnět či písemnou, ústní nebo telefonickou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze uplatnit na podatelně obecního úřadu v Pasohlávkách. Žádosti o poskytnutí informace lze zasílat na e-mail sekretariat@pasohlavky.cz, obec@pasohlavky.cz, elektronická podatelna: podatelna@pasohlavky.cz

11. Oprávněné prostředky:

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Pasohlávky o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou na podatelně obecního úřadu.

Odvolání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, adresu
 • důvod proti čemu se odvolání směřuje
 • čeho se žadatel domáhá (vč. č. j. žádosti)
 • datum podání odvolání
 • vlastnoruční podpis žadatele

12. Formuláře:

Formuláře najdete na stránkách Portál veřejné správy

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Z důvodu aktuálnosti popisu postupů pro řešení životních situací odkazujeme na internetové stránky Ministerstva vnitra a Portál veřejné správy.

14. Nejdůležitější předpisy:

Nejdůležitější zákony:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
Nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
Vyhláška Ministerstva Financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
Vyhláška Ministerstva Vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informace:

1) Přímý materiál:

kopírování formátu A4 (jednostranně / oboustranně) 1,50 Kč / 3 Kč
kopírování formátu A3 (jednostranně / oboustranně) 3 Kč / 6 Kč
tisk na tiskárnách PC 1,50 Kč / 1 stránka
Opatření technických nosičů dat:
Nahranné CD 11 Kč / 1 ks
Nahranné DVD 13 Kč / 1 ks

2) Přímé mzdy - za mimořádně rozsáhlé vyhledávání:

první započatá půlhodina výkonu pracovníka zdarma
za každou další půlhodinu výkonu pracovníka 60 Kč

3) Ostatní přímé náklady:

telefonní spojení dle tarifů Telefónica O2
poštovné dle tarifů České pošty
cestovní náklady dle zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění

Upozornění:
Obecní úřad může náhradu neúčtovat vůbec nebo její výši vypočtenou podle ceníku přiměřeně snížit. Jestliže bude uspokojení žádosti o informace vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení úkolu správní poplatek.

16. Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2023

 • a) Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • podané žádosti o informace: 0
  • vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. Soudním řízením neprošel žádný případ
 • d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 • e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
  • podané stížnosti: 0
 • f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. Telefonické dotazy a dotazy podané ústně jsou ihned zodpovězené a nejsou evidovány.

V Pasohlávkách dne 12.1.2024
Martina Dominová, DiS.
Starostka obce

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2022

 • a) Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  • podané žádosti o informace: 3
  • vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. Soudním řízením neprošel žádný případ
 • d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
 • e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
  • podané stížnosti: 0
  • způsob vyřízení - předložení nařízenému orgánu: 0
 • f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. Telefonické dotazy a dotazy podané ústně jsou ihned zodpovězené a nejsou evidovány.

V Pasohlávkách dne 3.1.2023
Martina Dominová, DiS.
Starostka obce