Naučná stezka Děvín

Naučná stezka Děvín

Na stezce je umístěno patnáct informačních panelů a tři orientační mapy (na rozcestích u odpočivadla v Soutěsce, v horní části Soutěsky a v sedle pod hradem Děvičky).

Tuto stezku tvoří tři vzájemně propojené okruhy s několika odbočkami k panelům, které jsou umístěny mimo hlavní okruhy. Panely se nemusí procházet podle číselného pořadí, přesto se doporučuje začít s prohlídkou trasy u pramene v soutěsce (panel č. 1).
Prostřednictvím panelů se návštěvník seznámí s ochranou přírody i krajiny, s flórou i faunou teplomilných doubrav, skalních stepí, dubahabřin severovýchodních svahů, suťových lesů, skal a skalnatých svahů, drnových a lučních stepí. Není opomenuta ani historie hradu Děvičky a celkový průběh osídlení zdejší lokality, geologická a geomorfologická stavba Pavlovských vrchů či popis druhů invazních rostlin zavlečených do místní přírody.

Celková délka trasy je 11 km. Je určena pouze pro pěší.