Pasohlávky
Kontakt

Občan

HALOoóóó, PASOHLÁVKY

Územní plán Pasohlávky

Zastupitelstvo Obce Pasohlávky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo dne 10.6.2015 Územní plán Pasohlávky, který nabyl účinnosti dne 2.7.2015.

Opatření obecné povahy přílohy jsou k nahlédnutí u pořizovatele.

Dokumentace Územního plánu Pasohlávky

I. Výrok:

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres - zásobování vodou a odkanalizování

Hlavní výkres - energetika a přenos informací

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

II. Odůvodnění:

Textová část

Koordinační výkres

Širší územní vztahy

Předpokládané zábory půdního fondu

III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Změna č. 1 územního plánu Pasohlávky - opatření obecné povahy vydané dne 19. 6. 2017

Územní plán Pasohlávky - právní stav po změně č. 1

Změna č. 2 územního plánu Pasohlávky - vydaná 17. dubna 2019 zastupitelstvem obce

Úplné znění územního plánu Pasohlávky po změně č. 2

I. Zpráva o uplatňování územního plánu Pasohlávky 2015 - 2019

Návrh změny č. 3 Územního plánu Pasohlávky - určený k veřejnému projednáníZažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Přijeďte zažít Mikulovsko! Regionální informační portál Pohořelicko Inteligentní systém nakládání s odpady Jihomoravský kraj Moravské vinařské stezky Mapový podklad obce Pasohlávky