Pasohlávky
Kontakt

Občan

HALOoóóó, PASOHLÁVKY

Územní plán Pasohlávky

Zastupitelstvo Obce Pasohlávky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo dne 10.6.2015 Územní plán Pasohlávky, který nabyl účinnosti dne 2.7.2015.

Opatření obecné povahy přílohy jsou k nahlédnutí u pořizovatele.

Dokumentace Územního plánu Pasohlávky

I. Výrok:

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres - zásobování vodou a odkanalizování

Hlavní výkres - energetika a přenos informací

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

II. Odůvodnění:

Textová část

Koordinační výkres

Širší územní vztahy

Předpokládané zábory půdního fondu

III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Změna č. 1 územního plánu Pasohlávky - opatření obecné povahy vydané dne 19. 6. 2017

Územní plán Pasohlávky - právní stav po změně č. 1

Změna č. 2 územního plánu Pasohlávky - vydaná 17. dubna 2019 zastupitelstvem obce

Úplné znění územního plánu Pasohlávky po změně č. 2

I. Zpráva o uplatňování územního plánu Pasohlávky 2015 - 2019

Změna č. 3 Územního plánu Pasohlávky - vydaná 21. 10. 2020

Dne 21. 10. 2020 byla usnesením č. 16/6/2020 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Pasohlávky Změna č. 3 územního plánu Pasohlávky, která nabyla účinnosti dne 24. 11. 2020.

Do změny č. 3 územního plánu Pasohlávky a její dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky a Městském úřadu Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Úplné znění Územního plánu Pasohlávky po změně č. 3

Do úplného znění územního plánu Pasohlávky po vydání změny č. 3, která nabyla účinnosti dne 24. 11. 2020 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno                    
  • Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky

 Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Přijeďte zažít Mikulovsko! Regionální informační portál Pohořelicko Inteligentní systém nakládání s odpady Povodňový plán obce Moravské vinařské stezky Jihomoravský kraj Mapový podklad obce Pasohlávky