Pasohlávky
Kontakt

Občan

HALOoóóó, PASOHLÁVKY

Změna č. 1 územního plánu Pasohlávky

Výkres základního členění
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů zemědělské půdy
Textová část
Textová část odůvodnění
Územní plán Pasohlávky po změně č. 1

OZNÁMENÍ - INFORMACE

   o vydání a uložení změny  
„Změny č. 1 územního plánu Pasohlávky– opatření obecné povahy“ dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Pasohlávky jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Pasohlávky dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 19. 06. 2017 byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Pasohlávky Změna č. 1 územního plánu Pasohlávky, která nabyla účinnosti dne 06. 07. 2017.

 

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Pohořelice, Odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky č. p. 1, 691 22 Pasohlávky
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Pasohlávky

 
Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Přijeďte zažít Mikulovsko! Regionální informační portál Pohořelicko Inteligentní systém nakládání s odpady Jihomoravský kraj Moravské vinařské stezky Mapový podklad obce Pasohlávky