Pasohlávky
Kontakt

Občan

HALOoóóó, PASOHLÁVKY

Povinně zveřejňované informace


1. Oficiální název:
Obec Pasohlávky

2. Důvod a způsob založení:
Obec Pasohlávky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

3. Organizační struktura:
Starosta: Martina Dominová, DiS.
Místostarosta: Roman Mikulášek
Administrativní pracovnice: Stanislava Langová (obec@pasohlavky.cz)
Účetní: Martina Vršková (ucetni@pasohlavky.cz)
Asistentka: Bc. Aneta Neumannová (sekretariat@pasohlavky.cz)

4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad, Pasohlávky čp. 1, 691 22 Pasohlávky
Telefon:   519 427 710
E-mail:     obec@pasohlavky.cz
Účetní:      ucetni@pasohlavky.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pasohlavky.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR): poverenec@pasohlavky.cz
Pověřence je možné kontaktovat také písemně na adrese sídla obce. 

Datová schránka: hdnbi2n

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
Středa:   8.00 - 12.00    13.00 - 17.00

5. Bankovní spojení:
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s. Mikulov
Číslo účtu:          6127651/0100

6. IČO:
00283461

7. DIČ:
CZ00283461

8. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce:
Rozpočet obce na rok 2021
Příjmy:           81,572,600 Kč
Výdaje:          76,789,000 Kč
Financování: -4,783,600,00 Kč

Rozpočet obce na rok 2020
Příjmy:           44,483,500 Kč
Výdaje:          44,426,300 Kč
Financování:        57,200 Kč

9. Žádost o informace:
Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících informačních médií:
1) Webové stránky www.pasohlavky.cz
2) Elektronicky na e-mailu: sekretariat@pasohlavky.cz, obec@pasohlavkyucetni@pasohlavky.cz
3) Průběžné hlášení obecního rozhlasu
4) Obecní zpravodaj: Pasohlávský obecní zpravodaj
5) Obecní vývěska před budovou OÚ
6) Telefonicky: 519 427 710
7) Přímo - návštěva obecního úřadu

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Stížnost, návrh, podnět či písemnou, ústní nebo telefonickou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze uplatnit na podatelně obecního úřadu v Pasohlávkách. Žádosti o poskytnutí informace lze zasílat na e-mail sekretariat@pasohlavky.cz, obec@pasohlavky.cz, elektronická podatelna: podatelna@pasohlavky.cz

11. Oprávněné prostředky:
Proti rozhodnutí Obecního úřadu Pasohlávky o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou na podatelně obecního úřadu.
Odvolání musí obsahovat:
- jméno, příjmení, adresu
- důvod proti čemu se odvolání směřuje
- čeho se žadatel domáhá (vč. č. j. žádosti)
- datum podání odvolání
- vlastnoruční podpis žadatele

12. Formuláře:
Formuláře najdete na stránkách Portál veřejné správy 

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
Z důvodu aktuálnosti popisu postupů pro řešení životních situací odkazujeme na internetové stránky Ministerstva vnitra a Portál veřejné správy.

14. Nejdůležitější předpisy:
A. Nejdůležitější zákony:
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • Nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • Vyhláška Ministerstva Financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
 • Vyhláška Ministerstva Vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

B) Obecně závazné vyhlášky Obce Pasohlávky

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informace:
1) Přímý materiál:
- kopírování formátu A4 (jednostranně / oboustranně) ..... 1,50 Kč / 3 Kč
- kopírování formátu A3 (jednostranně / oboustranně) ....... 3 Kč / 6 Kč
- tisk na tiskárnách PC ...................................................... 1,50 Kč / 1 stránka
- opatření technických nosičů dat:
 • Nahranné CD ........................... 11 Kč / 1 ks
 • Nahranné DVD ........................ 13 Kč / 1 ks
2) Přímé mzdy - za mimořádně rozsáhlé vyhledávání:
- první započatá půlhodina výkonu pracovníka ................. zdarma
- za každou další půlhodinu výkonu pracovníka .................. 60 Kč

3) Ostatní přímé náklady:
- telefonní spojení ............................................................. dle tarifů Telefónica O2
- poštovné ......................................................................... dle tarifů České pošty
- cestovní náklady ............................................................. dle zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění

Upozornění:
 • Obecní úřad může náhradu neúčtovat vůbec nebo její výši vypočtenou podle ceníku přiměřeně snížit.
 • Jestliže bude uspokojení žádosti o informace vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení úkolu správní poplatek.

16. Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019
a) Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
- podané žádosti o informace: 10
- vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 4
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
3
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Soudním řízením neprošel žádný případ
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
- podané stížnosti: 3
-způsob vyřízení - předložení nařízenému orgánu-3
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Telefonické dotazy a dotazy podané ústně jsou ihned zodpovězené a nejsou evidovány.

V Pasohlávkách dne 25. 2. 2020
Martina Dominová, DiS.
Starostka obce

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999     Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020
a) Počet podaných písemných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- podané žádosti o informace: 6
- vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Soudním řízením neprošel žádný případ
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
- podané stížnosti: 0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Telefonické dotazy a dotazy podané ústně jsou ihned zodpovězené a nejsou evidovány.

V Pasohlávkách dne 24. 2. 2021
Martina Dominová, DiS.
Starostka obce

Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Přijeďte zažít Mikulovsko! Regionální informační portál Pohořelicko Inteligentní systém nakládání s odpady Povodňový plán obce Moravské vinařské stezky Jihomoravský kraj Mapový podklad obce Pasohlávky