Pasohlávky
Kontakt

Aktuální informace ke Kotlíkovým dotacím

Informace o možnostech získání dotace na nový zdroj vytápění v r. 2022.

Aktuální informace ke Kotlíkovým dotacím

Dotaci na nový zdroj vytápění je možné získat jednou z následujících možností:

▶ Prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

1. Projekt Kotlíkové dotace III

Dne 07.01.2022 byla vyhlášena druhá (dodatečná) krajská výzva v rámci aktuálně ukončovaného projektu Kotlíkové dotace III. Příjem žádostí bude spuštěn 07.02.2022 v 10 hod., ukončení programu je 29.04.2022 ve 12.00 hod, popř. při vyčerpání fin. prostředků. Do výzvy budou vloženy zbylé finanční prostředky z první ukončené výzvy projektu III. Podpořen bude velmi omezený počet žadatelů (cca 80). Podmínky budou obdobné jako v první krajské výzvě. Procento a výše dotace je v tomto programu nižší než v plánovém programu Kotlíkové dotace IV (viz bod 2.), způsobilost výdajů je nastavena od 15.07.2015 a není třeba dokládat výši příjmu. Podpora bude při splnění všech podmínek poskytována zpětně. Bližší informace jsou zveřejněny a budou aktualizovány zde: https://www.jmk.cz/content/24881

Kdo může o dotaci žádat: pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu.

Doporučujeme, aby se do této druhé krajské výzvy přihlásili především ti zájemci o dotaci, kteří provedli výměnu zdroje v roce 2020 (a dříve) a tedy nedosáhnou na dotaci v novém dotačním programu (viz bod 2.) a dále zájemci s vyššími příjmy, kteří taktéž nebudou v novém dotačním programu oprávněnými žadateli.

Předmět podpory: Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne realizace jeho výměny mohl fungovat jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je nemovitost vytápěna kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

Podporované typy zdrojů:

Typ zařízení

Procento podpory

Maximální výše podpory

Tepelné čerpadlo

80 %

120.000,00 Kč

Kotel výhradně na biomasu – automat

80 %

120.000,00 Kč

Kotel výhradně na biomasu – ruční

80 %

100.000,00 Kč

Plynový kondenzační kotel

75 %

95.000,00 Kč

2. Projekt Kotlíkové dotace IV

Program je ve fázi přípravy. Vyhlášení programu a zveřejnění jeho podmínek je plánováno na polovinu roku 2022. Podmínky programu se budou od doposud platných podmínek lišit. Program bude určen výhradně pro tzv. nízkopříjmové domácnosti. Výše příjmu se bude dokládat k žádosti o dotaci. Nízkopříjmová domácnost je taková domácnost, kde průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti za rok 2020 nepřekročil částku 170 900 Kč. Výjimka z dokladování příjmů platí např. pro domácnosti, které jsou tvořeny výhradně osobami pobírajícími starobní důchod. Odlišné podmínky se budou týkat např. i prokazování trvalého bydliště nebo časové způsobilosti výdajů.

Informace o programu jsou k dispozici na webu Jihomoravského kraje: https://www.jmk.cz/content/16540. Další informace budou postupně zveřejňovány. Výše finančních prostředků, které Jihomoravský kraj na výměnu starých kotlů v novém programu získá, bude odvozena od počtu občanů, kteří projeví o dotaci zájem. Máte-li o dotaci zájem, zapojte se do dotazníkového šetření pod výše uvedeným odkazem a pomozte získat dostatek finančních prostředků pro všechny zájemce o dotaci.

Kdo může o dotaci žádat: Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Předmět podpory: Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který do dne realizace jeho výměny mohl fungovat jako hlavní zdroj vytápění a byl napojen na funkční otopnou soustavu a funkční komínové těleso, za nový zdroj. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je nemovitost vytápěna kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Výměnu zdroje bude možné realizovat v rodinných domech vč. trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci a bytových jednotkách bytových domů. Konkrétní podmínky budou upřesněny.

Podporované typy zdrojů:

Typ zdroje

Max. dotace

Plynový kondenzační kotel

100.000,00 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže

130.000,00 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130.000,00 Kč

Tepelné čerpadlo

130.000,00 Kč

Dotace bude v tomto programu dosahovat až 95 % způsobilých výdajů. Způsobilost výdajů je nastavena od 01.01.2021.

Kontakty na jednotlivé pracovníky Krajského úřadu JMK:

Ing. Tereza Rosypalová    541 651 371   rosypalova.tereza@jmk.cz

Ing. Silvie Zábranská    541 651 412   zabranska.silvie@jmk.cz

Bc. Renata Nejezchlebová  541 651 231   nejezchlebova.renata@jmk.cz

Ing. Tereza Brzobohatá  541 651 407   brzobohata.tereza@jmk.cz

Vaše dotazy můžete zasílat také na e-mailovou adresu kotlikove.dotace@jmk.cz

▶ Prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR:

3. Program Nová zelená úsporám

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy (specifikováno výše), mohou využít kotlíkovou dotaci z programu Nová zelená úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu např. na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Program byl spuštěn v říjnu roku 2021, žádosti je možné podávat online přes web www.novazelenausporam.cz. Podpora bude poskytována formou dotace na instalace zdrojů vytápění realizované od 01.01. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů.

Kdo může o dotaci žádat: Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co lze dotaci čerpat:

- na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

- na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

- na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

- u bytového domu na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn

Podporované typy zdrojů:

kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+,     pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže)

lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++)

tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++)

tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++)

tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A)

napojení na soustavu zásobování teplem

kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy

Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam nebude povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Kontakty: zelená linka: 800 260 500 nebo https://novazelenausporam.cz/kraj/jihomoravsky

Bližší informace k programu Nová zelená úsporámhttps://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/

Podrobné informace ke všem typům kotlíkových dotacíhttps://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

Dotaci z programu Nová zelená úsporám lze získat i na jiné projekty, např. na výstavbu nebo koupi nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, fotovoltaické systémy a další. Informace zde: www.novazelenausporam.cz


viz informace k vytisknutí 


Chcete vědět novinky z Pasohlávek jako první?

Podvrdte odběr novinek a budete krok napřed.

Sledujte nás už na sociálních sítích

Diskutujte a sledujte novinky i prostřednictím sociálních sítí

TIC Pasohlávky
Youtube
Zažijte Moravu Kometa Krizport Czechpoint Česká obec Přijeďte zažít Mikulovsko! Regionální informační portál Pohořelicko Inteligentní systém nakládání s odpady Povodňový plán obce Moravské vinařské stezky Jihomoravský kraj Mapový podklad obce Pasohlávky